Per a obtenir enllaços per a baixar el navegador Tor, envieu un missatge a gettor@torproject.org amb un dels codis següents:

  • Linux
  • macOS (OS X)
  • Windows