Només el trànsit del navegador Tor s'enviarà a la xarxa Tor. Qualsevol altra aplicació del vostre sistema (inclosos altres navegadors) no tindrà les seves connexions encaminades a la xarxa Tor i no estarà protegida. Han de configurar-se per separat per utilitzar Tor. Si heu d'assegurar-vos que tot el trànsit passarà per la xarxa Tor, feu un cop d'ull al sistema operatiu Tails Live que podreu iniciar a gairebé qualsevol ordinador des d'un llapis USB o un DVD.