El Navegador Tor està construït utilitzant Firefox ESR, de manera que es poden produir errors respecte a Firefox. Assegureu-vos que no hi ha cap altra instància del navegador Tor que ja s'estigui executant i que hagueu extret el navegador Tor en una ubicació que el vostre usuari tingui els permisos correctes. Si esteu executant un antivirus, consulteu La meva protecció antivirus/malware no em permet accedir al navegador Tor, és habitual que el programari antivirus o antimalware produeixi aquest tipus de problema.