El Navegador Tor està construït utilitzant Firefox ESR, de manera que es poden produir errors respecte a Firefox. Assegureu-vos que no hi ha cap altra instància del navegador Tor que ja s'estigui executant i que hagueu extret el navegador Tor en una ubicació que el vostre usuari tingui els permisos correctes. If you are running an anti-virus, please see My antivirus/malware protection is blocking me from accessing Tor Browser, it is common for anti-virus/anti-malware software to cause this type of issue.