اگر فایروال شما با مسدودکردن درگاه‌ها کار می‌کند، می‌توانید به Tor بگویید که فقط زمانی از درگاه‌ها استفاده کند که مرورگر Tor خود را راه‌اندازی می‌کنید. یا می‌توانید با افزودن «FascistFirewall 1» به فایل پیکربندی torrc، درگاه‌های مجاز فایروال خود را اضافه کنید. به‌صورت پیش‌فرض، وقتی این تنظیم را انجام می‌دهید، Tor فرض می‌کند که فایروال شما فقط درگاه 80 و درگاه 443 (به‌ترتیب HTTP و HTTPS) را مجاز می‌داند. شما می‌توانید مجموعهٔ متفاوتی از درگاه‌ها را با گزینهٔ FirewallPorts فایل torrc انتخاب کنید. برای دقت کنترل بالاتر، می‌توانید از گزینه‌های پیکربندی ReachableAddresses نیز استفاده کنید، برای مثال:

ReachableDirAddresses *:80
ReachableORAddresses *:443