یک مجموعه از قالب های موفق برای پاسخ به ارائه دهنده خدمات اینترنتی در اینجا جمع آوری شده است.