لطفا پورتال پشتیبانی DuckDuckGo را ببینید. اگر فکر می‌کنید این یک مشکل مرورگر Tor است، لطفا آن را در مشکل‌یاب ما گزارش دهید.