app / ứng dụng app

Một ứng dụng web (web app), là một ứng dụng mà client chạy trong một trình duyệt web. Ứng dụng App cũng có thể viện dẫn đến phần mềm mà bạn cài đặt trên các hệ điều hành di động.