browser fingerprinting / dấu vết fingerprinting trình duyệt

Lấy dấu vân tay là quá trình thu thập thông tin về một thiết bị hoặc dịch vụ để đưa ra các phỏng đoán có học thức về danh tính hoặc đặc điểm của nó. Hành vi hoặc phản hồi duy nhất có thể được sử dụng để xác định thiết bị hoặc dịch vụ được phân tích. Tor Browser ngăn chặn dấu vân tay.