client / ứng dụng/máy khách

Trong Tor, máy khách là một nút trong mạng Tor, thường chạy thay mặt cho một người dùng, định tuyến các kết nối ứng dụng qua một loạt relays.