cross-site scripting (XSS) / tập lệnh script cross-site (XSS)

Tập lệnh Script Cross-Site (XSS) cho phép kẻ tấn công thêm vào chức năng hoặc hành vi ứng xử độc hại vào một trang web khi chúng không nên có khả năng làm như vậy.