GetTor / GetTor

GetTor là một dịch vụ tự động phản hồi tới các tin nhắn (Email, Telegram) với các đường dẫn link tới phiên bản mới nhất của trình duyệt Tor Browser, được host lưu trữ tại một số địa điểm khác nhau, như là Dropbox, Google Drive và GitHub.

Spelling notes:

Chữ cái T thứ hai được viết hoa khi có thể: GetTor.

Translation notes:

Không phiên dịch.