hop / hop nhảy

Trong các thuật ngữ Tor, một "hop" được dùng để chỉ lưu lượng traffic di chuyển giữa các rơ-le trong một mạch nối.