HTTPS / HTTPS

Giao thức Truyền tải Bảo mật Siêu văn bản (Hypertext Transfer Protocol Secure) là phiên bản được mã hoá của kênh channel HTTP được sử dụng để truyền tải các tập tin và dữ liệu giữa các thiết bị trên một mạng lưới.