middle relay / rơ-le trung gian

Vị trí trung gian trong mạch nối Tor. Các rơ-le không phải là đầu ra exit có thể hoạt động chức năng hoặc như một "trung gian", hoặc như một ''Guard bảo vệ" cho những người dùng khác nhau.