obfs4 / obfs4

Obfs4 là một phương tiện vận chuyển có thể cắm plug được khiến cho các lưu lượng traffic của Tor trông ngẫu nhiên như obfs3, và đồng thời ngăn chặn các bộ phận kiểm duyệt khỏi việc tìm ra các cầu Bridge bằng cách quét scan Internet. Các cầu Bridge obfs4 là ít có khả năng bị chặn hơn so với các cầu Bridge obfs3.