onion address / địa chỉ onion

Một tên miền domain Internet được chuẩn hoá đã được sử dụng bởi các dịch vụ onion kết thúc với đuôi .onion và được thiết kế để tự xác thực.

Translation notes:

Can be partially or totally translated, i.e. for Spanish 'dirección cebolla' or 'dirección onion'. But be careful when translating, because the actual onion addresses finish with .onion, in English.