public key / khóa key công cộng

Phần công cộng của một cặp khoá key công cộng/riêng tư. Đây là khoá key mà có thể được phổ biến cho người khác.