quickstart / Quickstart Khởi động nhanh

Quickstart kết nối trình duyệt Tor Browser tới mạng lưới Tor Network một cách tự động khi khởi chạy, dựa trên các cài đặt kết nối được sử dụng lần cuối.