relay / rơ-le chuyển tiếp

Một nút giao được công bố công khai trong mạng lưới Tor Network mà chuyển tiếp lưu lượng traffic thay mặt các máy khách, và nó tự mình đăng ký cho chính nó với các thẩm quyền thư mục.