script / tập lệnh script

Yếu tố được sử dụng cho việc cung cấp nội dung động/tương tác (dynamic/interactive) thông qua các trang web.