server / máy chủ

Một thiết bị trên một mạng lưới mà nó cung cấp một dịch vụ, như là tập tin và lưu trữ trang web, email hoặc chat.