TorBirdy / TorBirdy

Tiện ích extension mở rộng này định cấu hình Thunderbird để tạo các kết nối trên Tor.