Torsocks / Torsocks

Torsocks cho phép bạn sử dụng nhiều ứng dụng theo cách an toàn hơn với Tor. Nó bảo đảm rằng, các yêu cầu DNS được xử lý một cách an toàn và đặc biệt, từ chối bất kỳ lưu lượng traffic nào ngoài TCP từ chính ứng dụng mà bạn đang sử dụng.