web browser / trình duyệt web

Một trình duyệt web (thông thường được gọi là một trình duyệt) là một ứng dụng phần mềm cho việc truy xuất, trình bày, và duyệt các nguồn thông tin trên World Wide Web. Các trình duyệt web lớn bao gồm Firefox, Chrome, Internet Explorer, và Safari.