حتماً! ما فهرستی از سازمان‌هایی را داریم که رله‌های Tor را اجرا می‌کنند و خوشحال می‌شوند حمایت‌های شما را به سرعت و ناشناسی بالاتري برای شبکهٔ Tor تبدیل کنند.

این سازمان‌ها با پروژهٔ Tor یکی نیستند، اما از نظر ما این کار خوبی است. این شرکت‌ها از سوی افراد بسیار خوبی که بخشی از جامعهٔ Tor ‏هستند اداره می‌شوند.

توجه داشته باشید که اینجا ممکن است بده‌بستانی میان ناشناسی و عملکرد وجود داشته باشد. ناشناسی شبکهٔ Tor تا حدی ناشی از تنوع است، بنابراین اگر در موقعیتی هستید که می‌توانید رلهٔ خود را اجرا کنید، با این کار بیش از انجام حمایت مالی بهبود خواهید بخشید. در عین حال، مزیت مقیاس برای پهنای‌باند یعنی تجمیع تعداد زیادی از حمایت‌های مالی کوچک در رله‌های بزرگتر، کارایی بیشتری در بهبود عملکرد شبکه دارد. بهبود ناشناسی و بهبود عملکرد هر دو اهداف ارزشمندی هستند، بنابراین به هرشکلی که بتوانید کمک کنید عالی است!