حتما! ما فهرستی از سازمان‌هایی داریم که رله‌های Tor را اجرا می‌کنند و خوشحال می‌شوند کمک‌های شما را به سرعت و ناشناس بودن بهتر برای شبکه Tor تبدیل کنند.

این سازمان ها مشابه The Tor Project, Inc نیستند، اما ما این را یک چیز خوب تلقی می‌کنیم. توسط افراد بسیار خوبی که بخشی از انجمن تور هستند گردانده می شود.

توجه داشته باشید که در اینجا ممکن است بین ناشناس بودن و عملکرد یک بده و بستان وجود داشته باشد. ناشناس بودن شبکه Tor تا حدی ناشی از تنوع است، بنابراین اگر در موقعیتی هستید که بتوانید رله خود را اجرا کنید، ناشناس بودن Tor را بیشتر از اهدا کردن بهبود خواهید بخشید. در عین حال، صرفه‌جویی در مقیاس برای پهنای باند به این معنی است که ترکیب بسیاری از کمک‌های مالی کوچک در چندین رله بزرگتر، در بهبود عملکرد شبکه کارآمدتر است. بهبود ناشناس بودن و بهبود عملکرد هر دو اهداف ارزشمندی هستند، بنابراین، هرگونه که بتوانید کمک کنید عالی است!