Rõ ràng! Chúng tôi có một danh sách các tổ chức chạy các rơ-le Tor rất vui lòng được chuyển các khoản đóng góp của bạn thành tốc độ và sự ẩn danh tốt hơn cho mạng lưới Tor Network.

Các tổ chức này không giống như Dự án Tor Project, Inc, nhưng chúng tôi ghi nhận nó như một điều tốt. Chúng được chạy bởi những con người tốt bụng là một phần của cộng đồng Tor.

Hãy lưu ý rằng có thể có việc đánh đổi ở đây giữa khả năng ẩn danh và hiệu năng. Sự ẩn danh của mạng lưới Tor Network một phần đến từ sự đa dạng, do đó nếu bạn đang ở một vị trí chạy rơ-le của riêng bạn, thì bạn sẽ có thể cải thiện tính ẩn danh của Tor hơn là bằng cách quyên góp. Đồng thời, việc phân bổ kích thước băng thông có nghĩa là việc kết hợp nhiều các đóng góp nhỏ thành một số các rơ-le lớn hơn sẽ năng suất hơn trong việc cải tiến hiệu năng mạng. Cải thiện tính ẩn danh và cải tiến hiệu năng đồng thời là các mục tiêu đáng giá, do đó bằng cách nào đi nữa bạn có thể giúp đỡ là điều tuyệt vời!