ما آرشیوهای توصیفی پیش از این زمان را داریم، اما آن توصیف‌گر‌ها همهٔ داده‌های مورد استفادهٔ ما برای تخمین تعداد کاربران را دربر نداشتند. لطفاً تاربال زیر را برای جزئیات بیشتر پیدا کنید:

Tarball