ما آرشیوهای توصیفگرهای مربوط به پیش از این زمان را داریم، اما آن توصیف‌گر‌ها همهٔ داده‌هایی را که ما برای تخمین تعداد کاربران استفاده می‌کنیم، در بر نداشتند. لطفاً تاربال زیر را برای جزئیات بیشتر پیدا کنید:

Tarball