Chúng tôi có các bản lưu trữ của bộ mô tả descriptor từ trước thời điểm đó, nhưng những bộ mô tả descriptor ấy không chứa đựng tất cả các dữ liệu mà chúng tôi dùng để ước lượng số lượng người dùng. Xin hãy tìm tarball sau đây để biết thêm chi tiết:

Tarball