تعداد کمی از پل‌ها داده‌هایی در مورد انتقال‌ها و نسخه‌ٔ IP گزارش می‌کنند، و به‌صورت پیش‌فرض ما فرض می‌کنیم درخواست‌ها از پروتکل پیش‌فرض OR و IPv4 استفاده ‌می‌کنند. هنگامی که پل‌های بیشتری این داده‌ها را گزارش کنند، اعداد دقیق‌تر خواهند شد.