میانگین تعداد کاربران همزمان، از داده‌های جمع‌آوری‌شده در طول یک روز تخمین زده می‌شود. ما نمی‌توانیم بگوییم چند کاربر متمایز وجود دارد.