Số lượng người dùng đồng thời trung bình, được ước tính từ dữ liệu được thu thập trong một ngày. Chúng tôi không thể nói có bao nhiêu người dùng riêng biệt.