فهرست‌ها نشانی‌های IP را به کدهای کشور ترجمه می‌کنند و این اعداد را در یک فرم تجمعی گزارش می‌کنند. این یکی از دلایلی است که Tor با یک پایگاه‌داده GeoIP عرضه می‌شود.