Các thư mục giải quyết các địa chỉ IP về các mã quốc gia và báo cáo các số liệu này dưới dạng tổng hợp. Đây là một trong số các lý do tại sao tor được gửi đi với một cơ sở dữ liệu GeoIP.