نه، ولی ما می توانیم ببینیم چه کسری از فهرست‌ها آنان را گزارش کردند، آنگاه می‌توانیم تعداد کل را در شبکه حدس بزنیم.