Không, nhưng chúng tôi có thể xem phần mục nào của các thư mục đã báo cáo chúng ,và sau đó chúng tôi có thể ngoại suy tổng số trong mạng lưới.