از آنجایی که اکنون یک گارد است، کلاینت ها از آن در موقعیت های دیگر کمتر استفاده می کنند اما بسیاری کلاینت ها هنوز گارد های موجود خود تغییر نداده اند تا از به عنوان گارد استفاده کنند. جزئیات بیشتر را در این پست وبلاگ یا تغییر نگهبان‌ها: یک چهارچوب برای فهم و بهبود گزینش نگهبان ورود در Tor بخوانید.