Bởi vì hiện giờ nó là một guard bảo vệ, các ứng dụng/máy khách đang sử dụng nó ít tại các vị trí khác, nhưng vẫn chưa có nhiều các ứng dụng/máy khách quay rotate các guard bảo vệ có sẵn của họ để sử dụng nó như một guard bảo vệ. Đọc thêm các chi tiết trong bài post blog này hoặc trong Các thay đổi của các Guard bảo vệ: Một Khuôn Mẫu cho việc Thấu Hiểu và Cải Thiện Lựa Chọn Guard bảo vệ đầu vào Entry trong Tor.