ما اجرا چند نمونه از مرورگر Tor را توصیه نمی کنیم و انجام آن ممکن است روی خیلی از پلتفرم ها به خوبی کار نکند.