در مرورگر Tor، هر دامنهٔ جدید مدار مخصوص خود را دریافت می‌کند. مستند طراحی و پیاده‌سازی مرورگر Tor تفکر پشت این طراحی را بیشتر توضیح می‌دهد.