به هر دامنه‌ی جدید در مرورگر تور چرخه‌ی مخصوصی داده می‌شود. مطلب طراحی و پیاده سازی مرورگر Tor به طور بیشتر فکر پشت این طراحی را توضیح می دهد.