Nói một cách tổng quát, chúng tôi không khuyến khích sử dụng một VPN với Tor trừ phi bạn là một người dùng nâng cao biết làm thế nào để định cấu hình cả hai theo cách mà sẽ không ảnh hưởng đến sự riêng tư của bạn.

Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về Tor + VPN tại wiki của chúng tôi.