bridge authority / Uỷ quyền cầu Bridge

Một rơ-le có mục đích đặc biệt duy trì danh sách các cầu Bridge.