bridge authority / مرجع پل

یک رله با هدف خاص که فهرستی از پل ها را نگهداری می‌کند.