bridge authority / مرجع پل

یک رلهٔ ویژه که فهرستی از پل‌ها‏ را نگهداری می‌کند.