checksum / tổng số kiểm tra checksum

Tổng kiểm tra là giá trị hash của tập tin. Nếu bạn đã tải xuống phần mềm mà không bị lỗi, tổng kiểm tra đã cho và tổng kiểm tra của tệp đã tải xuống của bạn sẽ giống hệt nhau.