Connection Assist / Hỗ trợ Kết nối

Một tính năng trong trình duyệt Tor Browser mà khi được yêu cầu sẽ đề nghị để tự động áp dụng cấu hình cầu Bridge mà nó hoạt động tốt nhất tại vị trí của người dùng.

Translation notes:

See how it appears on your language's Tor Browser. Keep in English if there is no version of Tor Browser in your language at https://support.torproject.org/tbb/tbb-37/