connection-test / test kiểm tra kết nối

Test kiểm tra Kết nối trong trình duyệt Tor Browser có thể test kiểm tra và thông báo cho người dùng về trạng thái kết nối Internet của họ và kết nối tới mạng lưới Tor Network.