consensus / đồng thuận

Theo các thuật ngữ Tor, một tài liệu duy nhất được biên soạn và bỏ phiếu bởi các uỷ quyền thư mục directory authorities mỗi giờ một lần, đảm bảo rằng tất cả các ứng dụng khách client có cùng thông tin như nhau về các rơ-le tạo nên mạng lưới Tor Network.