Dangerzone / Dangerzone

Dangerzone (Vùng nguy hiểm) chuyển đổi bất kỳ tài liệu nào (ngay cả pdf) sang pdf, khi tài liệu đó có khả năng gây nguy hiểm hoặc đến từ một nguồn không đáng tin cậy. Điều này được thực hiện bằng cách chuyển đổi pdf sang dữ liệu pixel thô và sau đó quay trở lại về pdf.