directory authority / uỷ quyền thư mục (directory authority)

Một rơ-le với mục đích đặc biệt duy trì một danh sách các rơ-le hiện tại đang chạy và xuất bản một cách định kỳ một bản đồng thuận cùng với các uỷ quyền thư mục directory authorities khác.