directory authority / مرجع شاخه

یک رله با هدف مشخص که یک فهرست از رله های در حال اجرا را نگه می‌دارد و به صورت دوره ای یک اجماع با دیگر مراجعه دایرکتوری منتشر می‌کند.