directory authority / مرجع شاخه

یک رلهٔ ویژه که از فهرستی از رله‌های در حال اجرا نگهداری می‌کند و همراه با دیگر مراجع دارکتوری به‌صورت دوره‌ای یک اجماع‏ منتشر می‌کند.