encryption / mã hóa

Quá trình lấy một phần dữ liệu và xáo trộn nó thành một mã bí mật mà chỉ người nhận dự kiến mới có thể đọc được. Tor sử dụng ba lớp mã hóa trong Tor circuit; each relay giải mã một lớp trước khi chuyển yêu cầu cho lớp chuyển tiếp tiếp theo.